Werkmethodiek

Werkmethodiek

Smart2Start Duurzame Projectontwikkeling: van idee tot en met het eindresultaat.
Daar komen de volgende fases bij aan de orde

Grondaankoop

De missie van energie-neutrale bouw begint bij de aankoop van de percelen door Smart2Start B.V. De juiste ligging van de kavels is een vereiste. De kavels dienen maximaal zongeoriênteerd te liggen.

Ontwerp

Vervolgens dient het ontwerp dusdanig te zijn dat er voldoende dakoppervlak is voor optimale opvang van licht. Smart2Start maakt hiertoe een concept-ontwerp dat door de architect verder wordt uitgewerkt en gedetailleerd op basis van zijn expertise.

Bouwkwaliteit-garantie

De kwaliteit van de bouw wordt gewaarborgd doordat Smart2Start bij de contractering van de aannemer, op basis van tekeningen en specificaties, laat opnemen dat er moet worden voldaan aan Bouwbesluit, NEN-normen, duurzaamheidsnormen en de nieuwste regelgeving op gebied van geluid, isolatie, wooncomfort e.d. Bovendien dient de aannemer lid te zijn van Bouwgarant of Woningborg: dit garandeert te allen tijde de voltooiing van de woning volgens de afgesproken kwaliteit, ook al zou de aannemer tussentijds failliet gaan.

Contractering aannemer

Om de woningen te realiseren kiest Smart2start een aannemer die 1. voldoet aan de kwaliteitseisen 2. ervaring heeft met bouwen met duurzame installaties 3. een betaalbaar eindresultaat kan opleveren. Met de gekozen aannemer wordt er door Smart2Start een Samenwerkingsovereenkomst gesloten: dit beschrijft wat en hoe er gebouwd gaat worden op basis van tekeningen en juridisch getoetste specificaties, en tegen welke prijs.

Verkoopproces

Zodra de aannemer is gecontracteerd spant Smart2Start zich maximaal in om de woningen te verkopen. Zij doet dit enerzijds via een door haar te kiezen makelaar. Anderzijds doet zij dit via andere kanalen, zoals funda, advertenties in regionale en lokale media , reclame-uitingen langs de weg, plaatsing op face-book e.d.

Contractering met de koper(s)

De koper dient enerzijds een Koopovereenkomst te ondertekenen met Smart2start en anderzijds een Aanneemovereenkomst met de aannemer. De Koopovereenkomst tekent de koper voor de zaken die Smart2Start als projectontwikkelaar aan de koper levert: dit betreft de levering van de grond en zogenaamde bijkomende leveringen, onder welke voorwaarden en tegen welke koopsom. De bijkomende leveringen betreffen altijd de zonnepanelen, maar kan ook de terreinriolering, wijkparkeren en voetpaden betreffen. Dit is project-afhankelijk.

De Aanneemovereenkomst betreft de bouw van de woning, onder welke voorwaarden en tegen welke aanneemsom. Beide overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden bij een door Smart2Start gekozen notaris ondertekend.

Bouwgeleiding

Smart2Start is eveneens nauw betrokken bij het realiseren van de woningen. Zij is van de partij bij de bouwvergaderingen. Smart2start is hierdoor steeds op de hoogte van de voortgang en kan indien nodig zaken bijsturen.

Oplevering

Smart2Start regelt tezamen met de aannemer het moment van de totale oplevering. De koper kan er bovendien voor kiezen om hier een professionele externe partij bij te betrekken, zoals een bouwkundige en/of de Vereniging Eigen Huis.

Bouwproces

Het bouwproces vindt plaats in diverse fases. Van bouwrijp maken van de grond, fundament plaatsen (heien of fundamentstroken storten), muren en dak plaatsen, metselen en pannen leggen, binnenmuren en trappen plaatsen, installaties aanbrengen, binnen afwerken tot het plaatsen van de zonnepanelen.

Contact opnemen?


  Bekijk onze projecten

  PROJECT
  DE STRUBBEN ANNEN

  Bovenaanzicht project in Annen
  Bekijk dit project

  PROJECT
  MIDDENDORP GIETEN

  Bovenaanzicht kavel Middendorp
  Bekijk dit project

  PROJECT
  SMALWOLDE ANNEN

  Project Smalwolde in Annen
  Bekijk dit project